فنر فشاری

فنرفشاری ، Compression Spring

آمارها نشان میدهند که یکی از پرکاربردترین نوع فنرها، فنرفشاری است که دراکثرصنایع از آن استفاده می شود. در این نوع فنرها ، فاصله ای که بین دوایر تشکیل دهنده ی فنر وجود دارد نسبتا بیشتر ازاین فاصله در فنرهای کششی است.یکی از بارزترین نشانه های فنر فشاری این است که برای بروز خاصیت خود بایستی تحت فشار قراگیرد و این دقیقا برخلاف فنرکششی است .
میدانیم که فنرفشاری ، یکی از انواع فنراست که به صورت بسیار پراستفاده در آمده است .درواقع فاصله ای که بین دوایر تشکیل دهنده ی این نوع فنرها وجود دارد برای این است که دراثرفشار بتوانند به هم نزدیکتر شده و با فشرده شدن یا اعمال نیرو به هردو طرف ، فنر بتواند وظیفه ی اصلی خودرا به انجام رساند . فنرفشاری با دستگاههای پیشرفته ای که دارای سیستمهای کنترلی بسیاردقیقی هستند به تولید انبوه میرسد. درپایان مرحله ی ساخت فنرهای فشاری ، توسط دستگاههای نسبتا پیشرفته ی امروزی ، همه ی آنها به صورت یکنواخت سنگ خورده می شوند .به این مرحله اصطلاحاً < پرداخت > گفته می شود. درساخت فنرهای فشاری علی الاصول مفتولهایی با سطح مقطع مربع ، مستطیل و یا مقاطع خاص دیگربه کارمی روند. البته با توجه به دردسترس بودن و همچنین سازگاربودن با ابزارهای کویلینگ ، مفتولهای با سطح مقطع دایره ای بیشتراز سایرمفتولها به کارمی روند.اما اگر استحکام و تغییرشکل بیشتری مدّ نظرباشد بایستی از مفتولهایی با سطح مقطع مربع و یا مستطیل استفاده نمود. یک فنرفشاری ، درواقع توسعه یافته ی یک میله ی ساده می باشد . به منظوراستفاده ی بهینه از فضا، خود میله به شکل یک مارپیچ درآمده تا باررا به صورت محوری تحمل کند. بنابراین ، هرجزء از فنرفشاری ، شکلی به صورت پیچشی داشته و تنش های آ ن نیز از نوع تنش های برشی می باشند.

فنرهای فشاری و تعداد حلقه ها

تعداد حلقه در این نوع فنرتآثیری مستقیم بر روی سفتی فنرو طول بسته ی آن دارد . بنابراین پارامتر بسیارمهمی درمحاسبات مربوط به طراحی فنر به شمار می رود. درطراحی فنرهای فشاری سه ضریب مختلف زیر بسیار حایز اهمیت است و بایستی آنها را درنظر گرفت :

الف ) تعداد حلقه هاي فعال : n ))

ب ) تعداد حلقه هاي غير فعال (حلقه هاي مرده ) ( n` )

ج ) تعداد حلقه هاي كل (N)

طول بسته ( کاملا جمع شده چیست )

یکی از عوامل مهم در طراحی فنر طول کاملاً بسته به یک فنر می باشد . طول بسته ، مقدار حرکت فابل دسترس فنر را محدود کرده و به موقعیتی که بار و تنش حداکثر در فنر ایجاد می کند گفته می شود .
تماس مستقیم با ما